Informace o nakládání s osobními údaji

1. Vzhledem k tomu, že Společenství vlastníků (dále jen SV) je ve vztahu ke svým členům, popřípadě k dalším oprávněným uživatelům jednotek (např. nájemce, podnájemce, členové jejich domácností) nacházejících se v bytovém domě v postavení správce osobních údajů, stává se společnost GARANTCZ s.r.o. (dále jen Správce domu) z důvodu delegace činností podle Příkazní smlouvy (správa domu a pozemku) zpracovatelem osobních údajů. V souvislosti s uzavřením a plněním Příkazní smlouvy tedy dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob (členů společenství vlastníků jednotek a dalších oprávněných uživatelů jednotek) – Subjektů údajů, a to pro účely plnění této smlouvy, vnitřní administrativní potřeby, ochrany právních nároků, tvorby evidencí a vyúčtování služeb. Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy (plnění smlouvy, vnitřní administrativní potřeby, ochrana majetku a osob, ochrana právních nároků, tvorba evidencí) a plnění právních povinností. Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje fyzických osob (Subjektů údajů) blíže vymezené v odst. 5.

 

2. Správce domu se jakožto zpracovatel osobních údajů, které mu budou na základě Příkazní smlouvy SV jako správcem osobních údajů poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především zákonem č. 110/2019 Sb. zákon o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

3. SV poskytuje Správci domu součinnost při zpracování osobních údajů, jakož i za účelem zabezpečení osobních údajů Subjektu údajů.

 

4. Předmětem zpracování se pro tyto účely rozumějí osobní údaje subjektů údajů specifikované v odst. 5. Dobou trvání zpracování předmětných osobních údajů se pro tyto účely rozumí doba trvání Příkazní smlouvy.

 

5. Správce domu pro SV zpracovává zejména tyto osobní údaje (typ osobních údajů): jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého či jiného bydliště, (jde-li o fyzickou osobu provozující v domě/na pozemku podnikatelskou činnost, též její obchodní firmu, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů, a to zejména korespondenční adresu, číslo telefonu, e-mailovou adresu, případně další údaje, které jsou nezbytné pro účel zajišťování správy domu a pozemku.

 

6. Správce domu prohlašuje, že nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení Správce domu SV informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak SV příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

 

7. Správce domu zohlední rizika spojená se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku smlouvy a zajistí náležitou personální i administrativní bezpečnost zpracovávaných osobních údajů, včetně bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, které Správce domu při zpracování těchto osobních údajů využívá.

 

8. Správce domu v souladu s rozhodnutím SV všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí SV po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním těchto osobních údajů a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů.

 

9. SV je oprávněno kontrolovat dodržování povinností při zpracování osobních údajů Správcem domu.

Kontakt

Jiří Hagara

jednatel

+420 602 491 741
hagara@garantcz.cz

adresa kanceláře

SNP 566, Prachatice

+420 383 310 105
garant@garantcz.cz

www.garantcz.cz

Lucie Horáková

účetní

+420 607 602 240
horakova@garantcz.cz

Milan horák

technik

+420 606 486 319
horak@garantcz.cz